Nul huller i økonomien med Dansk Tandforsikring

Sådan bruger vi dine oplysninger

Privatlivspolitik

Praktisk info

GDPR

Vilkår og privatlivspolitik

Ved at benytte Dansk Tandforsikring Administration ApS’ tandforsikring (herefter
”Forsikringen”) samtykker du til denne privatlivspolitik (herefter ”Privatlivspolitikken”), og
dermed også at Dansk Tandforsikring Administration ApS (herefter ”Dansk Tandforsikring”,
”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger som beskrevet heri.

1. Dataansvar

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@dansktandforsikring.dk.

1.1 Vi tager databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der fortæller dig,
hvordan vi behandler dine persondata.

Vi er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen, herunder Europa Parlamentets og Rådets Forordning 2016/679 af 27. april 2016.

Vores kontaktoplysninger:
Dansk Tandforsikring Administration ApS
Jægersborg Alle 14
2920 Charlottenlund
CVR: 32669999
Telefonnr.: 7020 4647
Mail: info@dansktandforsikring.dk
Website: www.dansktandforsikring.dk

1.2 Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata gennem denne Privatlivspolitik.

2. Behandling af persondata

2.1 Tilmelding til Forsikringen og formålet med behandlingen

Det er frivilligt for dig at tegne Forsikringen.

Formålet med vores behandling af data er at stille Forsikringen til rådighed for dig. Herunder vil vi navnlig registrere dine oplysninger med henblik på at opkræve præmie, behandle skadesager og udbetale erstatninger til dig.

2.2 De behandlede oplysninger

De persondata vi behandler omfatter:

  1. Almindelige persondata i form af kontaktinformationer
  2. Tandlægeregninger
  3. Kontooplysninger
  4. CPR-nummer og
  5. følsomme data om helbredsforhold (herunder tandlægejournaler og røntgenbilleder).

Vi anvender dit navn, CPR-nummer, adresse og e-mailadresse i forbindelse med oprettelsen og administrationen af din forsikring, fremsendelse af police og opkrævninger, til at give dig information om erstatninger og specifikationer i forbindelse med udbetalinger.

Vi indsamler dine oplysninger, når du tegner Forsikringen. Såfremt du tegner en forsikring gennem din arbejdsgiver, modtager vi oplysninger fra din arbejdsgiver om dit ansættelsesforhold og dine personlige oplysninger.

Du er forpligtet til at sikre, at dine kontaktoplysninger altid er opdaterede.

2.2.1 Følsomme oplysninger

I forbindelse med køb af private tandforsikringsprodukter kan Dansk Tandforsikring kræve at få adgang til din(e) tandlægejournaler og røntgenbilleder (helbredsoplysninger). Dette gøres for at kunne give Dansk Tandforsikring et retvisende billede af din tandstatus og en opgørelse over, hvad der kan forsikres, og hvad der evt. ikke kan forsikres.

I forbindelse med dækningen af især protetiske behandlinger (kroner, broer, implantater) og lign. samt andre mere komplicerede tilstande / behandlinger, kan det være nødvendigt for Dansk Tandforsikring at indhente dine tandlægejournaler samt røntgenmateriale til brug for skadebehandlingen. Hvis dette materiale ikke forefindes, vil sagen blive behandlet på baggrund af en tandlægefaglig vurdering af Dansk Tandforsikrings tandlæger.

De følsomme oplysninger, vi registrerer, er enten nogle du selv har indsendt, eller er indsendt til os af anden part eksempelvis arbejdsgiver/administrator, såfremt forsikringen er tegnet via denne.

Hvis du ikke ønsker at dele disse oplysninger med os, er der en risiko for, at vi ikke kan tilbyde dig den ønskede Forsikring.

2.3 Indhentning og videregivelse af oplysninger

Vores administration behandler med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6 styk 1 litra b) dine personoplysninger fordi, det er nødvendigt for at forsikre dig.

Om nødvendigt overfører vi med hjemmel i Persondataforordningens artikel 45 styk 1 dine personoplysninger til vores databehandlere DT Administration ApS og Global Dental Insurance A/S, som opererer i lande, hvor Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

Vi indhenter helbredsoplysninger hos din tandlæge om dine tænders sundhed, eventuelle behandlinger og løbende kontroller. Vores tandpersonale behandler disse helbredsoplysninger med hjemmel i Persondataforordningens artikel 9 styk 2 litra h) fordi, det er nødvendigt for at tandforsikre dig.

Hvis din forsikring hos os ophører, gemmer vi dine person- og helbredsoplysninger i fem år. Derefter pseudonymiserer vi dem med hjemmel i Persondataforordningens artikel 89 styk 1, så vi kan beregne forsikringspræmier statistisk, men det ikke længere er muligt at identificere dig.

2.4 Karakteren af de videregivne oplysninger

De oplysninger, vi videregiver, omfatter de i punkt 2.2 nævnte oplysninger fra 1-4.

2.5 Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler de persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere persondata end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

2.6 Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

2.7 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer løbende at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Du er dog selv ansvarlig for at informere os om ændringer i dine oplysninger, herunder dine kontaktoplysninger. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende efter modtagelsen.

2.8 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring.

Vi er ved lov forpligtet til at gemme dine persondata i minimum fem år, efter du har frameldt dig Forsikringen. Så længe du har en aktiv police, gemmer vi dine personoplysninger.

3. Sikkerhed

3.1 Vi beskytter dine persondata

Vi har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at de oplysninger, vi modtager fra dig, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Vi anvender databehandlere i EU, som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af os i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning. Vores databehandlere handler alene i overensstemmelse med den instruks, de har modtaget fra os.

Databehandlere er Microsoft nordeuropæiske hosting service, Zendesk europæiske hosting service og NCDC, Stettin Polen, hvor al udvikling og systemovervågning finder sted.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

4. Dine rettigheder

4.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager persondata om dig i det omfang, at vi videregiver persondata i Danmark og i udlandet.

Du kan via dit login til vores system, få fuld indsigt i hvilke data vi har registeret om dig. Det drejer sig om navn, adresse, personnummer, forsikringsprodukt(er) og eventuelle medforsikrede. Endvidere kan der foreligge en elektronisk oversigt, der viser, hvorledes dine tænder er dækket. Alle dine ind- og udbetalinger fremgår endvidere af oversigten.

Du har ret til dataportabilitet og derved at få udleveret dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

4.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du skal som udgangspunkt selv rette dine oplysninger i vores system via dit login. Du har dog også mulighed for at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Vi sletter dog ikke dine oplysninger, såfremt vi ved lov er pålagt at opbevare disse.

4.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine persondata til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
33193200
dt@datatilsynet.dk

5. Dansk Ret

Denne Privatlivspolitik er undergivet dansk ret. Enhver tvist om forståelsen heraf skal ske ved de danske domstole. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

6. Ændring af Privatlivspolitikken

Dansk Tandforsikring forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre denne Privatlivspolitik og giver meddelelse til dig herom med et passende varsel. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik er tilgængelig på www.dansktandforsikring.dk.

Video
Videoguides

En række videoguides der kan hjælpe dig videre.